1. Właścicielem serwisu internetowego www.ecoweb.pl jest firma INNOVATION ENERGY TECHNOLOGIES LTD. z siedzibą EC1V 2NX London, 128 City Road reprezentowana przez dyrektora spółki Przemysław Pasieko.
 2. Serwis internetowy oferuje w ramach prowadzonego sklepu usługi marketingu internetowego.
 3. Właściciel sklepu internetowego oferuje klientom przedpłatę przed wykonaniem usługi za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych Stripe (Apple Pay, Karta płatnicza), Cinkciarz, Przelewy24.
 4. W sklepie internetowym klient może dokonać płatności również za pośrednictwem przelewu tradycyjnego bezpośrednio na rachunek bankowy firmy prowadzącej sklep internetowej (punk 1 niniejszego regulaminu).
 5. Realizacja zamówień usług rozpoczyna się w przeciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty, chyba że oferta usługi przedstawia okres realizacji wydłużony, wtedy obowiązuje czas realizacji zamówienia dostępny w ofercie usługi.
 6. Realizacja usługi może został wydłużona do maksymalnie 7 dni roboczych w sytuacjach nieprzewidzianych takich jak awarie serwerów, awarie sieci internetowej, awarie oprogramowania, klęski żywiołowe, przeciążenia, o czym poinformuje klienta stosowną wiadomości e-mail.
 7. Każdy klient posiada prawo do złożenia reklamacji na wszystkie usługi dostępne w ofercie sklepu internetowego.
 8. Reklamację należy złożyć pod adresem https://www.ecoweb.pl/reklamacje/.
 9. Odpowiedzi na zgłoszenia reklamacyjne realizowane są bezpośrednio przez pocztę e-mail do zgłoszenia reklamacji złożonego przez formularz reklamacji na naszej stronie internetowej.
 10. Sklep internetowy zobowiązuje się do odpowiedzi i ustosunkowania się na zgłoszenie reklamacji w terminie 3 dni roboczych od otrzymania niniejszego wniosku reklamacyjnego.
 11. Uznając wniosek reklamacyjny klienta za zasadny sklep zaoferuje rozwiązanie do wyboru w postaci: naprawienia usługi, wymiany, zwrotu środków. Rozwiązanie to zostanie zrealizowane w terminie nieprzekraczającym 7 dni kalendarzowych.
 12. O statusie aktualnego wniosku reklamacyjnego, w tym przychylenia się do wniosku lub odrzucenia wniosku klient zostanie powiadomiony natychmiast w momencie wydania decyzji zgodnie z pkt. 10 niniejszego regulaminu.
 13. W przypadku zamówienia produktów cyfrowych, nie posiadających formy fizycznej, stworzonych na zamówienie klienta, po dokonaniu dostarczenia przez sklep internetowy lub rozpoczęciu konfiguracji przez sklep internetowy (G Suite) o czym klient zostanie powiadomiony wiadomością e-mail, zwrot produktu lub anulowanie zamówienia są niemożliwe.
 14. Akceptując niniejszy regulamin klient wyraża zgodę na rozpoczęcie procesu zamówienia w momencie dokonania przez klienta płatności za zamówienie.
 15. Sklep internetowy nie oferuje możliwości testowania usług dostępnych w sklepie internetowym, chyba że oferta usługi lub produktu mówi inaczej.
 16. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, każdemu konsumentowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy zawartej na odległość w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 17. W przypadku rozwiązania umowy zawartej na odległość przez konsumenta, właściciel sklepu zobowiązuje się do zwrotu środków wpłaconych do 7 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku o rozwiązania umowy zawartej na odległość w formie pisemnej na adres siedziby firmy (punkt 1), a kwota zwrotu zostanie powiększona o najtańszą dostępną formę przesyłki w cenniku sklepu internetowego.
 18. Pozostałe umowne zapisy niniejszego regulaminu dla usługi pozycjonowania strony internetowej zawarte zostały w itegralnym załączniku niniejszego regulaminu pod adresem https://www.ecoweb.pl/umowa.pdf.
 19. Kontakt z sklepem internetowym możliwy jest telefonicznie pod nr telefonu 798 936 301, przez czat na stronie sklepu internetowego oraz przez formularz kontaktowy https://www.ecoweb.pl/kontakt/.
 20. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez całą dobę.
 21. Obsługa sklepu internetowego pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
 22. Podczas pracy obsługi sklepu internetowego realizowane są zamówienia, reklamacje, zwroty, anulacje, rezerwacje, negocjacje.
 23. Klient dokonujący płatności na podstawie faktury końcowej wystawionej po zrealizowaniu usługi zobowiązany jest do zapłaty za usługę w terminie zgodnie z otrzymaną fakturą, a w przypadku opóźnień nie przekraczających 3 dni kalendarzowych dokonania płatności ustawowych odsetek za opóźnienie płatności. W przypadku braku płatności administrator ma prawo do zablokowania wszystkich usług dostarczonych i wykonanych przez firmę ECOWEB oraz do wstrzymania realizacji usług niedokończonych oraz do wstrzymania dostarczania produktu przez firmę ECOWEB.
 24. Za wznowienie dostępu do usług zostanie nałożona opłata manipulacyjna wynosząca 10% wartości faktury, nie więcej niż 500,00 zł brutto.
 25. Dostęp ponowny do usług, rozpoczęcie ponowne realizacji usług, dostarczenie produktów i usług będzie możliwy po dokonaniu przez klienta płatności: nieopłaconej faktury za wykonaną lub zrealizowaną usługę, odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności, opłaty manipulacyjnej za wznowienie dostępu do usług. Niniejszy punkt regulaminu jest integralną częścią wszystkich umów zawartych z firmą ECOWEB.
 26. W przypadku łamania regulaminu sklep ma prawo do zablokowania dostępu do usług, tym samym zawiera z klientem drogą elektroniczną za pośrednictwem akceptacji niniejszego regulaminu i regulaminu dowolnego serwisu należącego do ECOWEB umowę umowę o zachowaniu poufności, a w przypadku:
  – rażącego łamania regulaminu sklep obciąży klienta karą finansową w wysokości 100 zł za każdy przypadek złamania regulaminu,
  – udostępniania danych niejawnych osobom trzecim niezwiązanych umową, w tym danych dostępowych do serwisów, danych logowania, umów zawartych pomiędzy ECOWEB i stroną, udostępnianie informacji finansowych, w tym cen i wartości zawartych umów, w przypadku wykrycia takiego działania sklep obciąży klienta karą finansową w wysokości 10000,00 zł za każdy przypadek wykryty tego działania,
  – działania na szkodę ECOWEB, grożenie, szantażowanie, działania niezgodne z prawem wymierzone przeciwko ECOWEB – za każdy ujawniony przypadek sklep nałoży karę finansową od 1000 do 100000 zł w zależności od wagi przypadku, a rozpatrzenie rodzaju i wagi przypadku leży wyłącznie w gestii sklepu ECOWEB.
 27. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany, aktualizacji i edycji niniejszego regulaminu informując o planowanej zmianie regulaminu klienta przynajmniej 14 dni kalendarzowych wcześniej.
 28. Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 1 luty 2020 roku.